stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 379/30.10.2007
privind aprobarea consumului de carburanți pentru autoturismul Logan înmatriculat sub nr. TM 23 PMT care deservește Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 31533/11.10.2007 al Direcției de Asistență Socială Comunitară aprobat de Primarul Municipiului Timișoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile Anexei nr. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, modificată ;
În temeiul art.36 alin.2 lit. (b) și lit.(d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În conformitate cu prevederile art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba consumul lunar de carburanti pentru autoturismul marca Logan cu numarul de inmatriculare TM 23 PMT, care deserveste Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap, in limita maxima de 200 litri/luna.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara.

Art. 3 : Prezenta hotarare se comunica:
-Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara;
-Serviciului Juridic ;
-Directiei Economice ;
-Directiei Edilitare ;
-Directiei Urbanism ;
-Directiei Patrimoniu ;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap ;
-Mass-Media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI