stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 331/03.08.2010
privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Serviciul Public - Direcția Poliția Comunitară Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 41262/ 20.07.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sanatate, protecție sociala, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza art. III, alin. (1) si (5), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare coroborat cu pct. 3 litera a) din anexa la ordonanță;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică și se aprobă Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de organizare si funcționare pentru Serviciul Public - Direcția Poliția Comunitară Timișoara, conform Anexelor nr.1, 2 si 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Resurse Umane din cadrul Serviciului Public - Direcția Poliția Comunitară Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Fiscale;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare
- Direcției de Mediu;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Poliția Comunitară;
- Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ROMANIȚA JUMANCA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI