stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 21/30.01.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte colective si functiuni complementare" str. Armoniei nr. 20, 20A, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2017-020045/11.12.2017 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2017-020045/11.12.2017 - al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.12.2017 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2017-020045/11.12.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 12/29.09.2016, Avizul Arhitectului Sef nr. 22/21.09.2017, precum si de Decizia Etapei de încadrare nr. 38 din 16.05.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinte colective si functiuni complementare" str. Armoniei nr. 20, 20A, Timișoara, având ca beneficiari pe OLARIU NICOLAE PETRU, ALEXANDRU DIDINA DORINA, LAZA VASILE, LAZA MARIA, LAZA CIPRIAN DANIEL, întocmit conform Proiectului nr. 125/SOA/15, realizat de SC RD SIGN SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:
Pentru parcelele 1 si 2: Locuinte unifamiliale/bifamiliale
Regim de înălțime max = S+P+1E+M, POTmax = 35%, CUTmax = 1,0
Hmax cornisă = 7,5 m, Hmax = 10,5 m
Retrageri Parcela 1:
- fată de limita estică (strada nou creată) retragere fată de aliniament 3,00m
- fată de limita sudică (str. Armoniei) retragere fată de aliniament 3,00m de la
fâsia de teren rezervată lărgirii străzii
- fată de limita vestică retragere 2,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita nordică (parcela 2) retragere 5,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
Retrageri Parcela 2:
- fată de limita estică (strada nou creată) retragere fată de aliniament 3,00m
- fată de limita sudică (parcela 1) retragere 3,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita vestică (fundul parcelei) retragere 6,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita nordică (parcela 3) retragere 4,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
Pentru parcelele 3, 4, 9, 10 si 11: Locuinte colective
Regim de înălțime max = S+P+2E+Er; POTmax = 35%, CUTmax = 1,2
Hmax cornisă = 10,5 m, Hmax = 13,5 m
Retrageri:
- fată de limita estică (strada nou creată) retragere fată de aliniament 3,00m
- fată de limita sudică retragere 5,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita vestică (fundul parcelei) retragere 6,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita nordică retragere 5,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
Pentru parcelele 6 si 7: Zonă mixtă - Locuinte colective si functiuni complementare
Regim de înălțime max = S+P+5E+Er; sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N, din 27 martie 1997.
POTmax = 50% - parter, POTmax = 35% - etaje superioare, CUTmax = 2,4
Hmax cornisă = 20 m, Hmax = 23 m;
Retrageri parcela 6:
- fată de limita estică (strada nou creată) retragere față de aliniament 3,00m
- fată de limita sudică (fundul parcelei) retragere 10,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita vestică retragere 9,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita nordică (str. Grigore Alexandrescu) retragere fată de aliniament 10,00m;
Retrageri parcela 7:
- fată de limita estică (strada nou creată) retragere fată de aliniament 3,00m
- fată de limita sudică (str. Grigore Alexandrescu) retragere fată de aliniament 10,00m
- fată de limita vestică retragere 9,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita nordică (fundul parcelei) retragere 10,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii;
Pentru parcelele 12, 13 si 14: Locuinte unifamiliale/bifamiliale
Regim de înălțime max = S+P+2E+Er; POTmax = 35%, CUTmax = 1,0
Hmax cornisă = 10,5 m, Hmax = 13,5 m;
Retrageri:
- fată de limita estică (strada nou creată) retragere fată de aliniament 3,00m aplicabilă parcelei 14;
- fată de limita sudică (fundul parcelelor) retragere 10,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita vestică retragere 2,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii - aplicabilă parcelei 12
- fată de limita nordică (str. Phoenix) retragere fată de aliniament 3,00m de la fâsia de teren rezervată lărgirii străzii
Pentru parcela 15: Zonă mixtă - Locuinte colective si functiuni complementare
Regim de înălțime max = S+P+3E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N, din 27 martie 1997
POTmax = 50% - parter, POTmax = 35% - etaje superioare, CUTmax = 2
Hmax cornisă = 13,5 m, Hmax = 16,5 m;
Retrageri:
- fată de limita estică retragere 6,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii
- fată de limita sudică (str. Grigore Alexandrescu) retragere fată de aliniament 10.00 m
- fată de limita vestică (strada nou creată) retragere fată de aliniament 3,00m
- fată de limita nordică (fundul parcelei) retragere 10,00m, respectiv minim din înăltimea clădirii;
Parcelele 5 si 8: zone cu caracter de spatiu verde.
Spatii verzi minim 25,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 38/16.05.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;

- În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

- Circulații și accese: trama stradală, accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-001739/25.05.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U;
- Servituți: se vor respecta servituțile trecute în "Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizele pentru rețele existente nr.: 1132/20.12.2016, respectiv nr. 1259/08.12.2017.

Asigurarea tuturor obiectivelor de utiliatate publica necesare functionarii investitiilor in conformitate cu Planul de actiune asumat.


Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinte colective si functiuni complementare" str. Armoniei nr. 20, 20A, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat în suprafață totala de 18905 mp este înscris în:
- CF nr. 405444, nr. top. 405444, S=10070 mp, proprietari Olariu Nicolae Petru si Alexandru Didina Dorina;
- CF nr. 409364, nr. top. 409364, S=5601 mp, proprietari Olariu Nicolae Petru si Alexandru Didina Dorina;
- CF nr. 408328, nr. top. 408328, S=796 mp, proprietari Olariu Nicolae Petru si Alexandru Didina Dorina;
- CF nr. 405525, nr. top. 405525, S=986 mp, proprietari Alexandru Didina Dorina,cu interdictie de instrainare si grevare, si drept de uzufruct viager in favoarea Alexandru Ofelia, pentru care s-a dedepus certificatul de deces seria DS nr. 979194, eliberat de Primaria Municipiului Timisoara la data de 22.10.2009 ;
- CF nr. 404423, nr. top. 404423, S=1452 mp, proprietari si pe Laza Vasile, Laza Maria si Laza Ciprian Daniel.

Art. 4: Autorizația de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ "Locuinte colective si functiuni complementare" str. Armoniei nr. 20, 20A, Timișoara, și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisa către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinte colective si functiuni complementare" str. Armoniei nr. 20, 20A, Timișoara, și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor OLARIU NICOLAE PETRU, ALEXANDRU DIDINA, LAZA
VASILE, LAZA MARIA, LAZA CIPRIAN DANIEL;
- Proiectantului SC RD SIGN SRL;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI