stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 372/30.10.2007
privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nrSC2007 - 23019/23.10.2007 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere Referaul nr. SC2007 - 23019/16.10.2007 - al domnilor conislieri Dumitru Țucu și Sorin Grindeanu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport, sport și culte;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Administrarea Domeniului Public S.A., în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri.

Art.2: Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor va cuprinde următoarele puncte:
1. Analiza activității Consiliului de Administrație;
2. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
3. Măsuri organizatorice.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- S.C. Administrarea Domeniului Public S.A;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI