stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 267/20.12.2016
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275/14.05.2013 si a Actului Constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 31158/20.12.2016 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 302/27.09.2011 - privind constituirea unei societăți comerciale pe acțiuni în vederea promovării învestiției "Valorificarea deșeurilor municipale prin conceperea unei instalații adecvate și integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timișoara";
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 114/28.09.2012 privind modificarea si completarea actului constitutiv a SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 275/14.05.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114/ 28.09.2012 si a actului constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA;
Conform Actului Constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA, actualizat;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 2/24.06.2016 privind validarea alegerii consilierilor locali și Hotărârea Consiliului Local nr. 3/24.06.2016 privind declararea constituirii Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
Luând în considerare prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se ia act de încetarea mandatului de consilier local al domnului Rușeț Vasile, în calitatea sa de reprezentant legal al Consiliului Municipiului Timișoara în cadrul SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA.

Art. 2: Se aproba modificarea actului constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA prin desemnarea consilierului local BARABAS LORENZO-FLAVIUS- cetățean român, născut la data de 07.09.1983 în Municipiul Timișoara, județul Timiș, domiciliat în Municipiul Timișoara, str. Lazăr Gheorghe, nr. 24, et. 12, ap. 70, identificat cu CI, seria TZ, nr. 021316, CNP 1830907350069 ca reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art. 3: Se modifica in mod corespunzator art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 275/14.05.2013 după cum urmează:
"( 2) CONSILIUL LOCAL TIMIȘOARA, având sediul în județul Timiș, Municipiul Timișoara, bd. CD Loga, nr. 1, reprezentat legal prin BARABAS LORENZO-FLAVIUS - cetățean român, născut la data de 07.09.1983 în Municipiul Timișoara, județul Timiș, domiciliat în Municipiul Timișoara, str. Lazăr Gheorghe, nr. 24, et. 12, ap. 70, identificat cu CI, seria TZ, nr. 021316, CNP 1830907350069, denumit în cele ce urmează "CONSILIUL LOCAL".

Art. 4: Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr. 275/14.05.2013 raman neschimbate.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Tehnica si SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Biroului Școli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara;
- Mass - media locale;
- SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI