stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 498/23.05.2000
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Str. Călătorilor- Str. Prutului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SCO- 6147/02.05.2000 al Direcției Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice și patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică drepturile omului și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (g) și (m) din Legea nr. 69/1991 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 și 2 din Legea nr. 69/1991 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Str. Călătorilor- Str. Prutului,
conform Proiectului întocmit de Biroul Urbanism din cadrul Primăriei
municipiului Timișoara, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu Str. Călătorilor- Str. Prutului se va integra în
prevederile Planului Urbanistic General Timișoara.

Art. 2: Drumul aferent locuințelor va face parte din domeniul public, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1998 și a H.G. nr. 525/1996.

Art.3: Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a
rețelelor și echipamentelor urbane vor fi aplicate în concordanță cu
prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu și cu prevedeerile Legii nr.
50/1991-republicată și a Hotărârii Guvernului nr.525/1996.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Consiliul Județean Timiș;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- S.C. IPROTIM S.A.;
- Mass-mediei locale;


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza