stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 351/27.09.2005
privind rectificarea suprafeței și vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare , a obiectivului de investiții ,,Baza de întreținere și reparații troleibuze Calea Lipovei ,, situată în Timișoara str. I.I. de la Brad


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 15740/12.09.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) și ( h ) și art. 125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea suprafeței parcelei cu nr. topo. 2193/1/1/1/1 de la 18922 mp. la 20864 mp., în urma dezmembrării acestei parcele în două parcele noi : nr. topo. 2193/1/1/1/1/1 - teren în suprafață de 2431 mp. și nr. topo. 2193/1/1/1/1/2 - teren în suprafață de 18350 mp. și unificării parcelelor cu nr. topo. 2190/2 , 2191/1 - 2191/2 , 2192/1/1/1/4/2 - 3 / 4 - arabil în str. I. I. de la Brad în suprafață de 219 mp. și nr. topo 2190/2 , 2191/1 - 2191/2 , 2192/1/7/2 - teren în suprafață de 397 mp. , înscrise în CF. nr. 141364 Timișoara , proprietar Primăria municipiului Timișoara - donație nr. 15662 / 2005 cu parcela nou rezultată ( în urma dezmembrării ) nr. topo. 2193/1/1/1/1/2 - teren în suprafață de 18350 mp. , conform proiectului nr. 2108/2005 - "Documentație tehnică de identificare a terenului și unificare în vederea stabilirii bazei RATT din str. I.I. de la Brad , Timișoara" întocmită de SC EFICIENT.
Art.2: Se aprobă vânzarea la licitație publică deschisă cu strigare a obiectivului de investiții ,, Baza de întreținere și reparații troleibuze Calea Lipovei , situată în Timișoara str. I.I. de la Brad , pentru obiective de serviciu necesare în zonă , constând în construcții, utilități și teren în suprafață de 18966 mp. , înscrise în CF. 141364, TOP. 2190/2, 2191/1-2191/2 ,2192/1/1/1/4/2-3/4 ; 2190/2 , 2191/1-2191/2 , 2192/1/7/2 ; 2193/1/1/1/1/2 - proprietar Primăria municipiului Timișoara, conform Caietului de sarcini care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se desemnează domnii consilieri Petre Petrișor și Ovidiu Ciuhandu să facă parte din Comisia de vânzare a obiectivului "Bază de întreținere și reparații troleibuze Calea Lipovei".
Art. 4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara .
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ȚEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI