stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 242/20.12.2016
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 6/02.02.2016 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 29455/05.12.2016 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa Regiei Autonome de Transport Timișoara cu nr. RE2016-002146/03.11.2016 pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 aprobate de către Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara prin Hotărârea nr. 245/27.10.2016 și Nota de fundamentare a proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 cu nr. 21856/14.10.2016;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timișoara
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
În baza prevederilor art. 4 și 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) și d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 6/02.02.2016, prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, precum și Regia Autonomă de Transport Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcției Poliția Locală;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timișoara;
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI