stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 22/30.01.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective in regim P+2E+Subpanta și funcțiuni conexe", strada Grigore T. Popa (fosta strada Campina) nr. 37-39, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU, cu nr. UR2017 - 019414, 021021/18.12.2017;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2017- 021021/18.12.2017 - al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Juridic din 08.01.2018 - Anexă la raportul de specialitate nr. UR2017 - 021021/18.12.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 25/08.12.2016, Avizul Arhitectului Sef nr. 21/21.09.2017, precum si de Decizia Etapei de încadrare nr. 68 din 29.08.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuințe colective in regim P+2E+Subpanta și funcțiuni conexe", strada Grigore T. Popa (fosta strada Campina) nr. 37-39, Timișoara, având ca beneficiar pe S.C. ZIEGLER 2009 S.R.L., întocmit conform Proiectului nr.29/2016, realizat de SC D-CONTEXT STUDIO SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 : Se stabilesc condițiile de construire:
- Regim de construire: maxim P+2E cu subpanta;
- Funcțiuni predominante: zonă de locuințe colective si funcțiuni conexe;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=40%, CUTmax= 1.20; Hcornisa =9.00 m, Hcoama=11.00m;
- Spatii verzi amenajate minim 30 % - conform Deciziei de incadrare nr. 68/29.08.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;
- Retrageri fata de limitele laterale : minim h/2 din inaltimea cladirii - conform Plansei de Reglementari Urbanistice nr. A-03;
- În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;
- Circulații și accese: accesul auto și pietonal se va realiza din strada Grigore T. Popa (fosta Campina), traversand parcela identificata prin CF 441484 ("teren pentru drum") - proprietatea SC ZIEGLER 2009 SRL, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-000853/23.03.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U ;
- Servituți: se vor respecta servituțile trecute în "Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 215/06.03.2017.
La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuințe colective in regim P+2E+Subpanta și funcțiuni conexe", strada Grigore T. Popa (fosta strada Campina) nr. 37-39, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani.
Terenul reglementat în suprafață de 3.884 mp este înscris în CF 443180, cad. 443180, având ca proprietar pe S.C. ZIEGLER 2009 S.R.L..

Art. 4: Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 29/2016, planșa nr. A-04 - ,,Circulatia terenurilor" și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. ZIEGLER 2009 S.R.L..
- Proiectantului SC D-CONTEXT STUDIO SRL;
- Consiliului Județean Timiș;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI