stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 128/20.03.2018
privind modificarea componentei Consiliului de administratie al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu" Timisoara, constituit prin Hotararea Consiliului Local nr. 276/14.05.2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC 2018-5683/12.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-5683/12.03.2018 al Serviciului Scoli - Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.03.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC 2018-5683/12.03.2018 ;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 276/14.05.2013 - privind constituirea Consiliului de Administratie al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara;
Avand in vedere adresa cu nr. 2198/12.02.2018, inregistrata la institutia noastra sub nr. SC2018-3082/12.02.2018 a Spitalului Clinic de Urgente pentru Copii "Louis Turcanu";
Avand in vedere Ordinul nr. 1288/03.11.2017 al Ministerului Sanatatii si adresa cu nr. 167/06.02.20018 a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania- Filiala Timis;
Avand in vederere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 162 /2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;
Avand in vedere prevederile art. 187 alin 1, alin 2 si alin 8 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
Avand in vedere Procesul Verbal al sedintei in plen a Consiliului Local din data de 20.03.2018;
In conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea componetei Consiliului de administratie al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara, care va avea urmatoarea componenta:
Membrii titulari:
- Dr. Sinmarghitan Adrian Ioan - reprezentantul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Timis;
- Conf. dr. Boia Marioara - reprezentantul Primarului Municipiului Timisoara;
- Prof. univ. dr. Mazilu Octavian - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
- Ec. Barabas Lorenzo - Flavius - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
- Dr. Popoiu Calin Marius reprezentantul Universitatii de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara;
- Conf. dr. Margineanu Otilia - reprezentantul Colegiului Medicilor din Romania, cu statut de invitat;
- As. Nicolau Daniela - reprezentantul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cu statut de invitat;
- Ing. Lazaroviciu Dana - din partea Sindicatului Sanitas al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara, cu statut de invitat.
Membrii supleanti:
- Dr. Bold Valeriu - reprezentantul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Timis;
- Dr. Pacurar Mariana - reprezentantul Primarului Municipiului Timisoara;
- Jr. Popovici Gabriela - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
- Ec. Maris Daniela - Mirela - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
- As. univ. Dr. Gafencu Mihai - reprezentantul Universitatii de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara;
- Dr. Fuicu Paun- reprezentantul Colegiului Medicilor din Romania, cu statut de invitat;
- As. Posa Liviana-reprezentantul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cu statut de invitat.
Art. 2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 276/14.05.2013;
Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara;
- Membrilor Consiliului de Administratie;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI