stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 395/30.09.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire locuinte colective S/D+P+2E+Er, str. Macedonski, nr. 13, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32008-003543/26.08.2008 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire locuinte colective S/D+P+2E+Er, str. Macedonski, nr. 13, Timișoara, având ca beneficiar pe SC TIGEMI SRL, întocmit conform Proiectului nr. 64/MAK1/07, realizat de SC ATELIERELE ARHITECH SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de max. S/D+P+2E+Er, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. TH2007-006235/13.12.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,0, spații verzi de min 10% din suprafața totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire locuinte colective S/D+P+2E+Er, str. Macedonski, nr. 13, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat in suprafata totala de 846 mp, este înscris în C.F. nr. 6667 Timișoara, nr. cadastral 13486, gradina, in suprafața de 696 mp și nr. cadastral 13487, curte, in suprafata de 150 mp, fiind proprietatea firmei SC TIGEMI SRL.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire locuinte colective S/D+P+2E+Er, str. Macedonski, nr. 13, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției Dezvoltare;
-Direcției Comunicare;
-Direcției de Mediu;
-Direcției Drumuri și Transporturi;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Beneficiarului SC TIGEMI SRL;
-Proiectantului SC ATELIERELE ARHITECH SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN BOGDAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI