stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 387/25.10.2005
privind stabilirea modalității de repartizare a locuințelor proprietate de stat și a locuințelor sociale către persoanele înscrise pe lista evacuaților pe cale judecătorească din imobile redobândite de către foștii proprietari, listă întocmită conform Hotărârii Consiliului Local nr.349/22.02.2000


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 16151/19.09.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art. 38, lit.( f) și lit. (h) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală ;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 - a locuinței, modificată și completată;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.349/2000 - privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor proprietate de stat și Hotărârea Consiliului Local nr. 372/2000 - privind procedura de repartizare a locuințelor sociale și criteriile de înscriere pe listele de priorități;
În conformitate cu prevederile art.38 lit.(f) din Legea nr.215/2001 - privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă ca pentru persoanele/familiile înscrise pe lista evacuaților pe cale judecătorească din imobile redobândite de către foștii proprietari, pentru care s-a emis o hotărâre judecătorească definitivă, irevocabilă și executorie care dispune evacuarea necondiționată de atribuirea altui spațiu de locuit corespunzător și pentru care s-a întocmit dosar execuțional de către executorul judecătoresc și s-a emis somație de evacuare din locuință sau care au fost deja evacuate, să se atribuie de către Comisia de locuințe fără respectarea ordinii de prioritate de pe listă, nominal, o locuință dintre cele care devin disponibile și sunt prezentate spre redistribuire.
Atribuirea se va face în baza unei anchete sociale efectuată de serviciile de specialitate din Primăria Municipiului Timișoara.

Art.2: De acest drept pot beneficia aceste persoane doar o singură dată iar în cazul în care refuză locuința oferită de către Comisia de locuințe, să piardă dreptul de a beneficia de un spațiu de locuit fără respectarea ordinii de prioritate, urmând ca cererea acestora să fie soluționată ulterior, cu respectarea ordinii de prioritate de pe listă.

Art.3: Atribuirea în acest mod către aceste persoane se va face în baza unei cereri scrise a acestora, cerere însoțită de sentința judecătorească definitivă, irevocabilă și executorie în original și în baza unei copii a somației de evacuare transmisă prin intermediul executorului judecătoresc și după caz procesul verbal de evacuare din locuință întocmit de către executorul judecătoresc. În cazul în care se vor înregistra mai multe solicitări de acest gen și nu se vor disponibiliza locuințe suficiente pentru rezolvarea acestor cereri, acestea vor fi departajate în ordinea de pe listă, făcându-se oferta persoanei înscrise pe listă cel mai aproape de poziția 1, urmând ca celelalte solicitări să fie rezolvate în momentul disponibilizării altor locuințe, respectându-se aceeași procedură.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisia de repartizare a locuințelor din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică :
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Edilitare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Centrul de Informare Pentru Cetățeni;
- Comisiei de repartizare a locuințelor;
- Serviciului Public de Administrare Locuințe și Utilități;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DUMITRU ȚUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI