stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 240/20.12.2016
privind prelungirea folosintei gratuite a spațiului cu alta destinație decât aceea de locuință din Timisoara, str. E. Carusso- D. Cantemir nr.1, catre Serviciul Public de Asistență Medicală Școlara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-29470/05.12.2016 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 18/23.01.2015 privind atribuirea in folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decat aceea de locuință din Timisoara str.E.Carusso - D.Cantemir nr.1, catre Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 517/08.12.2015 privind prelungirea folosinței gratuite a spațiului cu altă destinație decat aceea de locuință din Timisoara str.E.Carusso - D.Cantemir nr.1, catre Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară;
În conformitate cu prevederile art.36 alin 2 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea folosinței gratuite a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. E. Carusso - D. Cantemir nr. 1, cabinet dentar situat la parter cu intrare din stradă, inscris in CF nr 142984, top 182/2,227,280/1/LXVI, în suprafață de 109,05 mp, compus din 3 cabinete, 2 garderobe, 1 sala de sterilizare, 1 registratura,1 antreu , 1 hol acces si 2 grupuri sanitare cu 49/1499 mp teren in folosintă, către Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, pe o perioadă de 10 ani, incepand de la data de 21.01.2017 pana la data de 20.01.2027.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroului Spații cu Altă Destinație - Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Serviciului Public de Asistență Medicală Școlara;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI