stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 371/30.10.2007
privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2007 - 22912/16.10.2007 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 371 /20.09.2004 - privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 188 /08.12.1999 - privind Statutul functionarilor publici, republicata;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contraventiilor,modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. (b) si (d) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicata;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 - privind administrația publică locală, republicata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca:
- Hotărârea Consiliului Local nr. 33/08.09.1992 privind asigurarea si pastrarea linistii publice pe teritoriul municipiului Timisoara;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara;
- Hotărârea Consiliului Local 74/25.03.2003 pentru modificarea art. 15 din Anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 349/2002 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 - privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 86/23.04.2002 privind prevenirea epidemiilor și combaterea insectelor și rozătoarelor prin deratizare și dezinsecție;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 349/10.12.2002 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 542/28.11.2006 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 349/10.12.2002,pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.45/1993 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, precum si alte dispozitii contrare.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Directia Politia Comunitara, Directia Edilitara, Directia Patrimoniu, Directia Urbanism, Directia de Mediu si Directia Drumuri si Transporturi din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Directiei Politia Comunitara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Urbanism;
- Directiei Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Resurse Umane;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI