stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 379/29.11.2011
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 - privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timișoara și a Hotărârii Consiliului Local 21/2008 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 25936/22.11.2011 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice , modificată și completată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 485/2006 - privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timișoara;
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;
Având în vedere Regulamentul de aplicare a Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea nr. 1.391/2006;
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2002 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 10/1999 privind constituirea Fondului Special al Drumurilor Publice pe raza Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (6) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006, astfel:
a) Art. 1 se modifică și va avea următorul conținut: "Se restricționează accesul și circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în zona din municipiul Timișoara identificată potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și pe arterele de circulație pe care sunt instituite restricții de tonaj semnalizate prin indicatoare rutiere, denumită în continuare "zonă restricționată".

b) Art. 4 se modifică și va avea următorul conținut: "Restricționarea circulatiei autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 t în zona nominalizată la art.1 se face astfel:
a. în intervalul orar 2000 ś 0700 accesul si circulatia acestora sunt permise numai pe baza de autorizatie;
b. în intervalul orar 0700 ś 2000 accesul si circulatia acestora sunt interzise;
c. fără restricții orare în cazul legitimațiilor și abonamentelor, cu excepția intervalului orar 07,30-08,30".

c) Art. 10 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut: "Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 2.500 RON urmatoarele fapte:
a. conducerea unui autovehicul în zonele de restrictie stabilite prin prezenta hotarâre fara a poseda autorizatie de circulatie, legitimație sau abonament ori cu autorizatie nevalabila pentru intervalul orar, tonajul, traseul sau categoria respectiva, precum și cu legitimația sau abonamentul nevalabile;
b. nerespectarea intervalului orar stabilit prin prezenta hotărâre;
c. conducerea unui autovehicul a carui masa totala cântarita depaseste masa totala maxima autorizata;
d. refuzul conducatorului auto de a supune autovehiculul operatiunilor de cântarire solicitate de agentii constatatori.


Art. 2: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2008, astfel:
a) Art. 1 lit. a) din Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2008 se modifică și va avea următorul conținut:
"Restricțiile menționate la art. 1 vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere cu aceste semnificații și prin indicatoare de orientare. Pe arterele pe care este instituită restricția de tonaj de 3,5 t accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t este interzis, cu exceptiile prevazute la art.5, a abonamentelor, a legitimațiilor si a riveranilor, pentru care accesul se va face pe baza de autorizație de circulație, legitimații, precum și abonamente, cu plata corespunzătoare și fără restricții orare."

b) Art. 1 lit. b) din Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2008 se completează după cum urmează:
Tariful perceput pentru obținerea legitimației este de 600 lei. Legitimația conform modelului prezentat în Anexa 2 la prezenta, este nenominală și se eliberează la cerere.

Tarifele percepute pentru obținerea abonamentelor lunare nominale sunt următoarele:
3,5 t (exclusiv) - 5 t (inclusiv) - 1200 lei
5 t (exclusiv) - 7,5 t (inclusiv) - 2000 lei
7,5 t (exclusiv) - 12,5 t (inclusiv) - 4000 lei
12,5 t (exclusiv) - 16 t (inclusiv) - 6000 lei
16 t (exclusiv) - 22 t (inclusiv) - 8000 lei
22 t (exclusiv) - 40 t (inclusiv) - 10000 lei
Peste 40 t - 12000 lei
Se pot emite abonamente și pentru mai multe luni, cu plata tarifului corespunzător pentru fiecare lună, cumulat. Pentru abonamentele emise pentru un an (12 luni), tariful cumulat se reduce cu 25%.
Modelul abonamentului este prevăzut în Anexa 3 la prezenta hotărâre.

c) Art. 1 lit. d) va avea următorul conținut: " Legitimațiile, abonamentele, precum și autorizațiile prevăzute în prezenta hotărâre se eliberează de către Primăria Municipiului Timișoara prin Serviciul Reglementări Transporturi Urbane din cadrul Direcției Tehnice. Abonamentele și autorizațiile, sunt sub formă de ecuson din hârtie, se atribuie în baza certificatului de înmatriculare și se prezintă la control însoțite de certificatul de înmatriculare al autovehiculului. Abonamentul și autorizația nu sunt transmisibile. Legitimațiile, sunt sub formă de ecuson din hârtie, se atribuie la cerere și sunt transmisibile."
Art. 3: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2008 rămân neschimbate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Poliției Locale;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control Intern;
- Poliției Rutiere a Municipiului Timișoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI