stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 217/28.11.2016
privind aprobarea Proiectului "Discover Real Everywhere Applications of Maths", proiect propus de Colegiul Național "C. D. Loga" din Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-26124/25.10.2016 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;
În temeiul art. 105, alin. 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011;
Luând în considerare adresa de la Colegiul Național "C. D. Loga" din Timișoara, nr. 3665/17.10.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2016-26124/25.10.2015;
În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin.(2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Colegiului Național "C. D. Loga" din Timișoara, în calitate de lider, la Proiectul "Discover Real Everywhere Applications of Maths", în valoare totală de 102.230 Euro, proiect aprobat de A.N.P.C.D.E.F.P. în cadrul programului Erasmus, cu finanțare europeană 100%.

Art. 2: (1) Se aprobă includerea în bugetul local al Municipiului Timișoara a sumei de 24.750 lei, necesară derulării proiectului, conform bugetului estimativ, după cum urmează:

Nr. crt. Finanțare Valoarea
(lei) (mii lei) 2017 2018
1. Finanțare Europeană 100% 24.750 24,75 12,75 12
Total 24.750 24,75 12,75 12

(2) Suma de 24.750 lei necesară pentru derularea proiectului constituie avans rambursabil și se va recupera prin cereri de rambursare.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Directiei Urbanism;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Tehnice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Poliției Locale;
- Biroului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Corpul de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Colegiului Național "C. D. Loga";
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI