stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 237/20.12.2016
privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr.80/07.02.2005 incheiat cu Dr. MIOC NICOLETA si incheierea actului aditional


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CT2016-006728/23.11.2016 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere solicitarea nr.CT2016-006728/23.11.2016 a Cabinetului Medical Dr. Mioc Nicoleta.
Avand in vedere Contractul de concesiune nr.80/07.02.2005 incheiat intre Municipiul Timisoara si Dr.MIOC NICOLETA.
Avand in vedere extrasul din Procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 386/2014, nr.543/31.10.2014, nr.91/01.03.2016 si nr.21/07.07.2016 din data de 29.11.2016.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea Contractului de concesiune nr.80/07.02.2005 incheiat cu D-na Dr. Mioc Nicoleta, pentru cabinetul medical din Timisoara, str.Chisodei nr.5, pana la data de 07.01.2018.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- D-nei Mioc Nicoleta;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI