stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 373/28.09.2010
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 438/24.11.2009 privind trecerea unor imobile (construcție nefinalizată și teren) din domeniul public al Municipiului Timișoara și administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății, în vederea realizării Institutului Regional de Oncologie din Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 22886/27.09.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr.866/16.08.2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale respective;
Având în vedere Protocolul încheiat între Unitatea Sanitară Spitalul Clinic Municipal Timișoara și Consiliul Local al Municipiului Timișoara cu nr. SC2003-1538/30.01.2003;
Având în vedere Adresa de la Ministerul Sănătății cu nr. de ieșire 4812/14.05.2009, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2009-010265/15.05.2009;
Având în vedere Adresa de la Ministerul Sănătății cu nr. de ieșire 35207/09.09.2010, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2010-021885/14.09.2010;
Având în vedere Adresa de la Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș cu nr. de ieșire 11188/21.09.2010, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2010 - 022627/22.09.2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 438/24.11.2009 privind trecerea unor imobile (construcție nefinalizată și teren) din domeniul public al Municipiului Timișoara și administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății, în vederea realizării Institutului Regional de Oncologie din Timișoara;
În baza articolului 9, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin.2, lit. c) și alin.9 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu nr. 438/24.11.2009, articol care va avea următorul conținut:

"Se aprobă trecerea imobilului construcție nefinalizată denumită "Investiția Spitalul Clinic Municipal" cu nr. de inventar 18548, situat în Timișoara, Calea Torontalului și a celor 2 parcele pe care este situat, respectiv parcela cu nr. top 23485/2, înscrisă în C.F. nr. 416654 și parcela cu nr. top 23484/2/1, înscrisă în C.F. nr.416655, din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul public al statului român, în vederea realizării Institutului Regional de Oncologie din Timișoara".


Art. 2: Se aprobă modificarea articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu nr. 438/24.11.2009, articol care va avea următorul conținut:
"În cazul în care construcția Institutului Regional de Oncologie din Timișoara nu demarează în termen de maxim 2 ani de la data emiterii prezentei hotărâri, imobilul construcție nefinalizată denumită "Investiția Spitalul Clinic Municipal" cu nr. de inventar 18548, situat în Timișoara, Calea Torontalului și cele 2 parcele pe care este situat, respectiv parcela cu nr. top 23485/2, înscrisă în C.F. nr. 416654 și parcela cu nr. top 23484/2/1, înscrisă în C.F. nr.416655, vor reveni în domeniul public al Municipiului Timișoara și administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara."


Art. 3: Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu nr. 438/24.11.2009 vor rămâne nemodificate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Poliția Comunitară;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Ministerului Sănătății;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI