stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 79/28.02.2020
Privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr. SC2020 - 3983/13.02.2020 al Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-3583 din data de 13.02.2020 al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 13.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020-3583/13.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile Legii locuinței nr.114/1996 - republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.40/1999 - privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată și modificată prin Legea 241/2001;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr.60/21.02.2017;
Având în vedere prevederile art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(7), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul art.196 alin.(1), lit.a) și art.139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Lista de priorități pentru anul 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Biroul Locuințe din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest a Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcția Generală Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Biroului Audit;
- Biroului Locuințe;
- Serviciului Centrul de Relaționare Directă cu Cetățenii;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIȚA ȚUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI