stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 358/30.10.2007
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-021642/28.08.2007 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale,Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie , sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere adresa S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. nr. RE2007-000985/15.05.2007 privind proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pe anul 2007;
Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al Consiliului de Administratie al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. incheiat la data de 14.05.2007;
În conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.79/ 2001 privind întarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar ;
Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (a) și (b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2007 al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timisoara, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Drumuri si Transporturi si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarâre se comunica:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timisoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI