stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 4/11.01.2019
privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a apartamentului SAD, aferent imobilului din Timișoara, Splaiul Nistrului nr.2, înscris în C.F. nr. 405064-C1-U11 nr.topo 405064-C1-U11, la prețul de 42.000 euro.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr SC2018-29757 din 11.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr SC2018-29757 din 11.12.2018 intocmit de Compartimentul Monumente - Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul favorabil al Serviciului Juridic din data de 11.12.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-29757 din 11.12.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere Adresa nr. 4176 din 03.12 .2018 emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș;
Conform Adresei înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.SC2018 - 029043/05.12.2018 de către Feier Virgil și Feier Doina, în calitate de coproprietari ai spațiului cu altă destinație ap.SAD, aferent imobilului din Timișoara, Splaiul Nistrului nr.2, înscris în C.F. nr. 405064-C1-U11 nr.topo 405064-C1-U11, suprafata utila 70.41m.p si cota de 29/ 504 mp teren în folosință, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare cu prețul de 42.000 euro;
Avand in vedere punctele de vedere ale Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est-Biroul Spații cu alta destinatie, Biroului Sport Cultura, Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana, Serviciului Scoli Spitale;
În conformitate cu prevederile art. 4 ,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) litera b) și c), art.123 alin (1) din Legea nr.215/2001- privind administrația publică Locală republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTEArt.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a apartamentului SAD, aferent imobilului din Timișoara, Splaiul Nistrului nr.2, înscris în C.F. nr.405064-C1-U11 nr.topo 405064-C1-U11, la prețul de 42.000 euro.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartiment Monumente-Cabinet Viceprimar 2 si Directia Cladiri Terenuri și Dotari Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată , se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Serviciului Juridic
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Direcției Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Domnului Feier Virgil;
- Doamnei Feier Doina;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LAURA CHINDRIȘ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI