stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 155/25.04.2007
pentru aprobarea Acordului privind cooperarea orașelor Timișoara și Szeged în domeniul dezvoltării locale. Cooperare între grădinile zoologice din cele două orașe


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 8561/13.04.2007 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza Declarației comune a Municipiului Timișoara din România și a orașului Szeged din Ungaria și în baza Protocolului de înfrățire și colaborare între Municipiul Timișoara și orașul Szeged din Ungaria, documente aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 167/1997;
În conformitate cu prevederile art. 41 din Legea tratatelor nr. 590/2003;
În conformitate cu dispozițiile art. 11 alin.3, art.16, art. 36, alin.2 lit.(e), alin. 7, lit. (c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Acordul privind cooperarea orașelor Timișoara și Szeged în domeniul dezvoltării locale. Cooperare între grădinile zoologice din cele două orașe, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Edilitară - Serviciul Administrare Mediu Urban, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Poliția Comunitară;
- Serviciului Administrare Mediu Urban;
- Biroului Control Intern;
- Serviciului Dezvoltare Locală și Integrare Europeană;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetățeni;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
RODICA VLAD
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI