stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 312/26.07.2005
Privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a Caietului de Sarcini , a Instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare și a Regulamentului Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. nr. SC 2005-12481/11.07.2005. al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.139/29.03.2005 privind delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public;
Luând în considerare prevederile art. 10, art. 13 și art. 39 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public;
Luând în considerare prevederile art. 1 și art. 11 din Legea 219/1998 privind regimul concesiunilor și Hotărârea Guvernului nr.216/1999 pentru aprobarea normelor metodologice cadru de aplicare a Legii 219/1998 privind regimul concesiunilor;
Luând în considerare prevederile art. 9 și art. 15 lit. (l) din Hotărârtea Guvernului nr.1561/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciilor de iluminat public;
În conformitate cu prevederile art.38 alin.2 lit. (f) și alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală modificată;
În temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă Regulamentul Serviciului de Iluminat Public, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă Caietul de Sarcini și Instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Timișoara Zona de Nord, conform Anexelor 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se aprobă Caietul de Sarcini și Instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Timișoara Zona de Sud , conform Anexelor 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisia Municipală pentru probleme de Iluminat Public.

Art. 6: Prezenta hotarâre se comunică :
-Prefecturii Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Biroului Relații Publice;
-Serviciului Juridic;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
-Membrilor Comisiei Municipale pentru probleme de Iluminat Public;
-Mass-mediei locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI