stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 370/27.10.2009
privind aprobarea asocierii între Municipiul Timișoara și S.C. "UNITED MEDIA" S.R.L. în vederea construirii, amplasării, folosirii, exploatării și întreținerii unui număr de 100 (unasută) refugii de călători în stațiile de transport în comun și a 50 (cincizeci) locații pentru amplasarea de structuri publicitare tip "backlit" și "billboard"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009-24761/16.10.2009 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură,știință,învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;
Având în vedere Solicitarea nr. SC2009-22550/23.09.2009 a S.C. "UNITED MEDIA" S.R.L. privind aprobarea încheierii unui nou contract de asociere în participațiune;
Luând în considerare Adresa cu nr. SC2009-23191/13.10.2009 a Direcției Drumuri și Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) și (e), alin.5 lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă asocierea între Municipiul Timișoara și S.C. "UNITED MEDIA" S.R.L. în vederea construirii, amplasării, folosirii, exploatării și întreținerii unui număr de 100 (unasută) refugii de călători în stațiile de transport în comun și a unui număr de 50 (cincizeci) locații pentru amplasarea de structuri publicitare tip "backlit" și "billboard".

Art.2: Contractul de asociere dintre Municipiul Timișoara și S.C. "UNITED MEDIA" S.R.L. va stabili condițiile asocierii, locația amplasamentelor și va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, Direcția Drumuri și Transporturi, Direcția Economică, Direcția Poliția Comunitară și Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Poliția Comunitară;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- S.C. UNITED MEDIA S.R.L.
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI