stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 36/23.02.2018
privind acceptarea de către Municipiul Timișoara a donației Proiectului nr. 296/2017 „Reabilitare termică imobil str. Gheorghe Lazăr nr. 36", întocmit de SC EuroDraft SRL, de la Asociația de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC2017-31190/12.12.2017, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 3794/19.02.2018, al Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.02.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-3794/19.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism ecologie sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creștere Timișoara";
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18 /04.03.2009 (*actualizată*) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se acceptă de către Municipiul Timișoara donația Proiectului nr. 296/2017 "Reabilitare termică imobil str. Gheorghe Lazăr nr. 36" întocmit de SC EURODRAFT SRL, de la Asociația de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional, pentru "Reabilitare termică imobil str. Gheorghe Lazăr nr.36".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
-Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
-Asociației de proprietari str. Gheorghe Lazăr nr. 36;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI