stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 268/21.05.2019
privind neexercitarea dreptului de preemțiune la înstrainarea imobilului -Teren intravilan împrejmuit - din Timișoara, strada Ecaterina Teodoroiu nr.8, înregistrat în C.F nr. 405160, nr.topo 405160, la prețul de 46.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. SC2019 - 11061/07.05.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr SC2019 - 11061/ 07.05.2019 intocmit de Compartimentul Monumente - Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul favorabil al Serviciului Juridic din data de 08.05.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 11061/07.05.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu Adresa nr.1524/22.04.2019, emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș;
Având în vedere Adresa cu nr. de înregistare SC2019-010450/24.04.2019 depusă de CÎRPACI NONU și CÎRPACI MARIA ,în calitate de coproprietari ai terenului intravilan împrejmuit din Timișoara, strada Ecaterina Teodoroiu nr.8 ,înscris în C.F nr.405160, nr.topo 405160 ,( provenit din C.F vechi nr. 2325, nr.topografic 6004/2), la prețul de 46.000 euro;
Având în vedere punctele de vedere ale Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est-Biroul Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, Biroului Sport Cultura, Directiei Generale de Urbanism -Compartiment Monitorizare și Control Urbanism, Serviciului Scoli Spitale;
În conformitate cu prevederile art. 4, alin.(4) și alin. (8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) și c), art.123 alin (1) din Legea nr.215/2001privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu îsi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrăinare a terenului intravilan împrejmuit din Timișoara, strada Ecaterina Teodoroiu nr.8 , înregistrat în C.F nr. 405160, nr.topo 405160 ,( provenit din C.F vechi nr. 2325, nr.topografic 6004/2), la prețul de 46.000 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartiment Monumente-Cabinet Viceprimar 2 si Direcția Clădiri Terenuri Dotari Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest
- Serviciului Scoli Spitale;
- Biroului Sport Cultura;
- Direcției Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Domnului CÎRPACI NONU și doamnei CÎRPACI MARIA;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI