stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 330/31.08.2009
privind strategia Consiliului Local al Municipiului Timișoara referitoare la dezvoltarea Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 19978/ 31.08.2009 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresele Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 2685/RB/14.08.2009 și nr. 1281/EP/27.08.2009;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În baza prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge ca prematură propunerea de participare în procesul de fuziune a Aeroporturilor din Timișoara și Arad și formarea Companiei Naționale Aeroportuare Banat, din cauza nefundamentării ei din punct de vedere economic, tehnic, financiar și juridic cu niciun document din partea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, contraveniind tuturor strategiilor locale, județene și regionale.

Art.2: Consililui Local al Municipiului Timișoara își manifestă disponibilitatea de participare în acționariatul Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia.

Art.3: Se solicită Ministerului Transporturilor și Infrastructurii transmiterea următoarelor:
a) Studiul de fezabilitate sau/și Studiul de oportunitate referitoare la crearea Companiei Naționale Aeroportuare Banat;
b) Principiul în baza căruia se vor stabili cotele de participare a acționariatului noii societăți;
c) Orice alte documentații pe care ministerul le consideră importante cu privire la acest subiect.

Art.4: Consiliul Local al Municipiului Timișoara convoacă în termen de 15 zile o dezbatere publică referitoare la strategia de dezvoltare a Aeroportului Internațional Timișoara Traian Vuia.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Edilitare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Comunicare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SILVIU SARAFOLEAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI