stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 18/18.01.2019
privind aprobarea Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale în vederea pregătirii și implementării în comun a proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -autobuze electrice"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

PROIECT: "Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice"
Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile;
Prioritatea de Investitii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare;
Obiectiv specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
Apelul de proiecte dedicat cererilor de finanțare depuse în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca lider de parteneriat;
Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-1273/ 17.01.2019, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-1273/17.01.2019, întocmit de către Direcția Edilitară;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-1273/17.01.2019;
Având în vedere Avizul Direcției Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019- 1273/17.01.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț, regii autonome si societăți comerciale si Comisiei pentru cultura, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere adresa nr. 6075/16.01.2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
Având în vedere prevederile OUG nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit (e) și alin. 7 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Acordul de parteneriat (forma finală) încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ca lider de parteneriat și UAT Municipiul Timișoara, partener, în vederea pregătirii și implementării în comun a proiectului "Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice", conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale (forma finală), încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, lider de parteneriat și UAT Municipiul Timișoara, în vederea realizării în comun a achiziției de mijloace de transport public - autobuze electrice, și stații de reîncărcare a autobuzelor electrice în cadrul proiectului "Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice", conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: La data intrarii in vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 478/08.10.2018 se abrogă.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Timișoara și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - II Vest;
- Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Poliția Locală;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI