stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 79/31.03.1998
privind renuntarea la judecata prin retragerea actiunii in rectificare a Cartii Funciare,in Dosarul Civil nr.3973/1997 a Tribunalului Timis


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere avizul Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
In conformitate cu dispozitiile art.246 din Codul de procedura civila;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(j) si (k) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Serviciul Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara va lua
masurile ce se impun pentru renuntarea la judecata a Consiliului Local al
Municipiului Timisoara, prin retragerea actiunii in rectificare a cartii
funciare, care face obiectul Dosarului Civil nr.3973/1997 a Tribunalului Timis
in baza prevederilor art.246 din Codul de procedura civila a Romaniei.

Art.2:Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia
DreptOrdine prin Serviciul Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
NICOLAE DIMINESCU
Contrasemneaza