stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 408/30.10.2007
privind suplimentarea finanțării acordate de Consiliul Local Timisoara prin Hotărârea Consiliului Local nr. 117/03.04.2007 - privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Echipa de Rugby Clubul Sportiv Petrom Timișoara - și diminuarea finanțării acordate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 113/03.04.2007 - privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv Universitatea Timișoara ( Secția Handbal Feminin)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007- 23413/23.10.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Luând în considerare adresa nr. SC2007-007474/ 29.03.2007 a echipei de rugby C.S. Rughy Club Municipal Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 113/03.04.2007 - privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv Universitatea Timișoara (secția handbal feminin);
Având în vedere Hotărârea consiliului Local nr. 117/03.04.2007 - privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și echipa de Rugby Clubul Sportiv Petrom Timișoara;
Având în vedere Legea nr. 69/2000 a educației fizice și a sportului si Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c), d) și e), alin.(6) lit.a) pct.6 și alin.(7) lit.a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă suplimentarea finantarii acordate de Consiliul Local Timisoara prin Hotărârea nr. 117/03.04.2007 catre C.S." Rugby Club Municipal" Timisoara cu 150 000 lei de la bugetul local din capitolul 67.02. "Cultura recreere si religie",( 67.02.05 Servicii recreative si sportive), pentru continuarea si sustinerea activitatii de performanta în anul 2007.

Art.2: Se diminueaza finantarea acordata Clubului Sportiv Universitatea Timisoara ( secția handbal feminin) prin Hotărârea Consiliului Local nr. 113/2007 cu suma de 350 000 lei datorita nerespectarii clauzelor contractuale respectiv a Art.4.2.7 din contractul de asociere care specifică necesitatea obținerii unei clasări în primele trei locuri în campionatul național sau o cupă a României.
Art. 3: Activitatea financiară a C.S." Rugby Club Municipal Timisoara", cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, va fi controlată de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara. În acest sens, C.S."Rugby Club Municipal" Timisoara va pune la dispoziția Serviciului Audit Public Intern toate documentele legate de sumele alocate Clubului de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art. 4: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu preia si nu răspunde de nici un fel de eventuale debite sau obligații financiare sau de altă natură ale C.S." Rugby Club Municipal" Timisoara contracte încheiate anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotarâre se comunică:
Instituției Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Serviciului Audit Public Intern;
- C.S." Rugby Club Municipal" Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI