stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 385/25.10.2005
privind aprobarea tarifelor pentru energia termică livrată de către S.C. Colterm S.A. populației în sistem centralizat, subvențiilor și a ajutoarelor acordate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005-17053/04.10.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice și a gazelor naturale pentru populație, modificată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.81/18.09.2003 pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întarirea disciplinei financiare;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit."s" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă tariful de energie termică furnizată populației de către S.C. COLTERM S.A. Timișoara în valoare de 118,27 RON (1.182.700 lei vechi) cu TVA inclus /Gcal., începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.2: Se aprobă tarifele la energia termică furnizată populației de către S.C. COLTERM S.A. Timișoara pentru perioada 2006 - 2008 astfel:
- începând cu data de 01.07.2006: 170,60 RON/Gcal. (1.706.000 lei vechi)
- începând cu data de 01.07.2007: 221,20 RON/Gcal. (2.212.000 lei vechi)
- începând cu data de 01.07.2008: 243,60 RON/Gcal. (2.436.000 lei vechi)

Art.3: Se aprobă valoarea ajutoarelor sociale acordate suplimentar de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara față de ajutoarele sociale acordate de Guvernul României conform Anexei completată cu Metodologia care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și S.C. COLTERM S.A.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- S.C. COLTERM S.A.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DUMITRU ȚUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI