stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 363/30.10.2007
privind atribuirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a unui teren în suprafața de 2755 mp, situat în Timișoara, str.N.Filimon către Fundația "PENTRU VOI"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007 - 011935/15.10.2007 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avind in vedere solicitarea inregistrata de catre Fundatia Pentru Voi cu nr. SC2007-011935 / 23.05.2007;
Luând în considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.c) si art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie în folosință gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, Fundației PENTRU VOI din Timișoara, suprafața de 2755 mp teren , situat în Timișoara, str. N.Filimon, înscris în CF nr.3098 Freidorf, cu nr.topo. 505/2/2/a, proprietatea municipiului Timișoara,, în vederea construirii unei locuinte protejata pentru persoane cu dizabilități intelectuale profunde, polihandicap și tulburări de comportament.

Art.2: Fundația PENTRU VOI, are obligatia, în maximum 12 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, să înceapă construirea clădirii pe baza autorizației de construire, în caz contrar își pierde dreptul de folosință gratuita, fără somație sau punere în întârziere și fără întervenția instanțelor de judecată. Dreptul de folosinta se va pierde si in cazul schimbarii destinatiei.

Art.3: După terminarea lucrărilor, construcția, va deveni proprietatea Fundației PENTRU VOI, terenul rămânând în proprietatea municipiului Timișoara.

Art.4: Este interzisa schimbarea destinatiei constructiilor ce se vor realiza pe terenul atribuit ,schimbarea destinatiei ducand la pierderea dreptului de folosinta gratuita.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism și Serviciul Banca de Date Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Fundației PENTRU VOI;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI