stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 329/03.08.2010
privind modificarea destinatiei din muzeul industriei berii in muzeul Revolutiei Romane din Decembrie 1989 pentru spatiul din Complex Bastion - partea dreapta


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 014153/26.07.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere cererea Asociatiei Memorialul Revolutiei 16 - 22 Decembrie 1989 Timisoara inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2010 - 014153/14.06.2010.
Având în vedere procesul verbal din data de 20.07.2010 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 351/29.07.2008;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea destinatiei spatiului din Complex Bastion - partea dreapta, cu suprafata utila de 776,37 m.p., prevazuta in proiectul "Reabilitarea și revitalizarea fortificației Cetății Timișoara - Bastionul Theresia" in cadrul Programului PHARE 2004 -2006 Coeziune Economica si Sociala - Proiecte mari de infrastructura regionala, din muzeul industriei berii in muzeul Revolutiei Romane din Decembrie 1989.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Dezvoltare si Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Institutiei Arhitect Sef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Asociatiei Memorialul Revolutiei 16-22 Decembrie 1989 Timisoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ROMANIȚA JUMANCA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI