stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 375/28.09.2010
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a unor mijloace fixe care fac parte din obiectivul Piața Iosefin din Timișoara, în vederea casării și valorificării


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-21996/15.09.2010 al Primarului Municipiului Timișoara , domnul dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 - privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor ;
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 - privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș ;
Având în vedere Contractul de Concesiune nr. 7/03.05.1999 încheiat între SC Piețe SA Timișoara și Primăria Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 40/13.02.1999 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 38/20.03.1998 privind concesionarea unor bunuri ce aparțin domeniului public de interes local, Societății Comerciale PIEȚE SA
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara ;
Având în vedere Ordonanța Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților administrativ-teritoriale ;
Având în vedere Legea nr.15/1994 republicată și modificată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată și modificată,;
Având în vedere solicitarea Direcției de Dezvoltare, Serviciul Investiții, înregistrată cu numărul SC2010-20560/30.08.2010, prin care ne comunică că vor fi demarate lucrări de demolare/dezafectare și lucrări de construcții montaj în cadrul programului de "Reabilitare a Pieței Iosefin" din Timișoara ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a unor mijloace fixe care fac parte din obiectivul Piața Iosefin și sunt înscrise în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Timișoara și în concesiune la SC Piețe SA Timișoara, evidențiate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 și cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre .

Art. 3: Procedura de scoatere din funcțiune, valorificare și după caz casarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 și cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare de către Primăria Municipiului Timișoara, iar sumele încasate prin valorificarea mijloacelor fixe vor fi vărsate la bugetul local.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare, Direcția Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- SC PIEȚE SA;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI