stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 195/16.09.2003
privind constituirea Consiliilor Consultative de Cartier


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2003-14963/29.08.2003 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru sănătate, muncă și protecție socială, ecologie și protecția mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 95/03.05.2001 - privind arondarea pe zone a consilierilor locali în municipiul Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.38 alin.(2) lit.x din Legea administrației publice locale nr.215/2001;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;HOTARASTE

Art.1. Se aprobă constituirea Consiliilor Consultative de Cartier în municipiul Timișoara, ca instrumente de participare cetățenească pentru îmbunătățirea procesului decizional în administrația publică locală, în scopul realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii și proiecte de interes public local.
Consiliile Consultative de Cartier se pot constitui în fiecare cartier al municipiului Timișoara, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 95/2001.

Art.2. Se aprobă parteneriatul social dintre Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Consiliile Consultative de Cartier ce se vor constitui în municipiul Timișoara pentru identificarea și rezolvarea problemelor comunității locale.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Timișoara.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Edilitare;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
MARIUS TEODORESCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI