stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 406/30.10.2007
Privind alocarea sumei de 100.000 de lei pentru pregătirea sărbătorilor de iarnă și organizarea manifestărilor de comemorare a evenimentelor din 16-22 decembrie 1989


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 23405 / 22.10.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și problemele minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Legea 273 / 2006 privind finanțele publice locale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin 2 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei pentru pregătirea sărbătorilor de iarnă și organizarea manifestărilor de comemorare a evenimentelor din 16-22 decembrie 1989 de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere și religie" (67.02.50. Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei).
Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.2: Se aprobă repartizarea unei părți de 10.000 lei, din totalul de 100.000 lei, Casei de Cultură a Municipiului prin intermediul căreia se va desfășura programul cultural artistic la manifestările de comemorare a evenimentelor din 16-22 decembrie 1989.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Biroul Relații Publice, Învățământ, Sport, Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Casa de Cultură a Municipiului Timișoara;

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institiției Prefectului - Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managemenul Calității;
- Casei de Cultură a Municipiului Timișoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI