stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 281/28.06.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Parcelare și dezmembrare strada Constantin Daniel", Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. Nr.U32005 - 2059/07.06.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) și (f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Parcelare și dezmembrare strada Constantin Daniel", Timișoara conform proiectului nr.202/2005, întocmit de Biroul individual de arhitectură Crăculeac Mircea, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic Zonal "Parcelare și dezmembrare strada Constantin Daniel", Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.

Art. 2: Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic Zonal "Parcelare și dezmembrare strada Constantin Daniel", Timișoara are suprafața totală de 10.000 mp, fiind înscris în C.F. nr.3115 Timișoara, cu nr. top 505/2/1/2, proprietatea lui Mândruleanu Florin Pantelimon.

Art. 3: La amplasarea construcțiilor pe parcele se vor respecta următoarele condiții:
- retragere de maxim 6m față de aliniamentul stradal pentru parcelele nr. 1,2,10.
- retragere de minim 4 m. față de limita posterioară a parcelelor, pentru parcelele nr.3,4,5,9.
- adâncimea construcțiilor va fi următoarea: pe parcela nr. 1 nu va depăși limita de proprietate dintre parcelele 2 și 3; pe parcela nr. 7 nu va depăși limita de proprietate dintre parcelele 5 și 6; pe parcela nr. 10 nu va depăși limita de proprietate dintre parcelele 8 și 9.

Art. 4: Drumurile prevăzute prin prezenta documentație vor deveni domeniu public, iar autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul P.U.Z., se va face după ce drumurile prevăzute vor fi domeniu public, conform declarației notariale autentificate sub nr.2818/06.06.2005.

Art. 5: Regulamentul aferent Planului Urbanistic Zonal "Parcelare și dezmembrare strada Constantin Daniel"se completează cu prevederile prezentei hotărâri. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Parcelare și dezmembrare strada Constantin Daniel", Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.
La realizarea construcțiilor se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, și se vor respecta zonele cu interdicție de construire impuse prin avize.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relații Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
-Mândruleanu Florin Pantelimon;
-Biroul individual de arhitectură Crăculeac Mircea;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI