stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 383/25.10.2005
privind prelungirea contractului individual de munca al domnului Vlaicu Ilie - director general al Regiei Autonome Apa si Canal "Aquatim" Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 17903/18.10.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere prevederile art. 11 din Legea contractului de management nr. 66/1993, modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr. 39/1997;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (i ) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se numeste in postul de manager domnul Ing. VLAICU ILIE - director general al Regiei Autonome Apă și Canal "AQUATIM" Timișoara.

Art.2: Se aprobă prelungirea contractului de management al domnului Ing. VLAICU ILIE - director general al Regiei Autonome Apă și Canal "AQUATIM" Timișoara, până la data de 01.11.2009.
Art.3: Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara, domnul Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU să incheie si sa semneze contractul individual de muncă cu domnul Ing. VLAICU ILIE - director general al Regiei Autonome Apă și Canal "AQUATIM" Timișoara.
Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Regia Autonomă Apă și Canal "AQUATIM" Timișoara.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Relații Publice;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Regiei Autonome "AQUATIM" Timișoara;
- Domnului Ing. Vlaicu Ilie;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DUMITRU ȚUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI