stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 369/28.09.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Camin studentesc" - Aleea Sportivilor nr. 1 (Piata Sfantul Petru nr. 5), Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2010-023690/21.09.2010 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comercialeb și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate , protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
În baza prevederilor art. 25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 02/14.01.2010 și de Avizul Consultativ Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. (c) și alin.5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Camin studentesc" - Aleea Sportivilor nr. 1 (Piata Sfantul Petru nr. 5), Timișoara, având ca beneficiar pe Universitatea de Vest Timisoara, întocmit conform Proiectului nr. 92/2010, realizat de S.C. ATELIERUL ARHITEXT S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:
Indicii de construibilitate propuși prin documentație sunt:
POT max. = 17 %
CUT max. = 1,6
Regim de înălțime:
S+P+4E, Hmax.cornisa = 19.50 m
S+P+5E, Hmax.cornisa = 23.25 m
S+P+6E, Hmax.cornisa = 27.10 m
S+P+6E+Er, Hmax.cornisa = 31.50 m
Se propun spații verzi de min 80,97 % conform Avizului Agenției Regionale pentru Protecția Mediului nr. 4459 din 30.08.2010 sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform normativului "Normativul privind proiectarea clădirilor de locuințe", aprobat cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, acces auto necesar funcțiunii propuse se va realiza de pe str. Socrate si Str. Aurelianus, cu conditia ca cele 52 de parcaje amplasate la sol sa fie amenajate ca parcaje ecologice, iar cele 76 de parcaje amplasate la subsol, 30 de parcaje amplasate la parter si 30 de parcaje amplasate la etajul I, sa se realizeze in acelasi timp cu obiectivul in conformitate Avizului Comisiei de Circulație nr. DT2010-000028/06.05.2010.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Camin studentesc" - Aleea Sportivilor nr. 1 (Piata Sfantul Petru nr. 5), Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat în suprafață totala de 11168 mp este înscris în CF nr. 407888 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 140750/A), nr. top 9497/1/1/1 reprezentând teren intravilan, Piata Sfantul Petru nr. 5 fiind proprietatea Primariei Municipiului Timisoara cu drept de concesionare pe durata existentei constructiilor, cu interdictie de schimbare a destinatiei stabilite la art. 1, adica "Camine studentesti" in temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 205/1997 si 276/1998 in favoarea Universitatii de Vest Timișoara.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Camin studentesc" - Aleea Sportivilor nr. 1 (Piata Sfantul Petru nr. 5), Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Beneficiarului Universitatea de Vest Timisoara;
- Proiectantului S.C. ATELIERUL ARHITEXT S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI