stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 495/20.12.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuințe colective și funcțiuni complementare", strada G. Alexandrescu, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U22005-004911/ 23.11.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teriroriului și urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) și (f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuințe colective și funcțiuni complementare", strada G. Alexandrescu, Timișoara conform proiectului nr.B11b/2005, întocmit de S.C. Studio 3D SRL care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Locuințe colective și funcțiuni complementare", strada G. Alexandrescu, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitatea de 10 ani.
Art.2: Terenul studiat este înscris în C.F. nr.137361 nr. top Cc527/1/4/1 în suprafață de 3333 mp și CF nr.138163 nr. top Cc 527/1/4/2 în suprafață de 1667 mp, fiind proprietatea lui BUGA VIOREL și BUGA LAURA;
Art. 3: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Locuințe colective și funcțiuni complementare", strada G. Alexandrescu, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism;
La realizarea construcțiilor se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, se va asigura necesarul de minim 20% spațiu verde și locuri de parcare conform normativelor în vigoare și a Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului deUrbanism General Timișoara. Inălțimea maximă a clădirilor nu va depăși H=L față de clădirile învecinate, conform reglementărilor în vigoare.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relații Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
-S.C. Studio 3D SRL;
-Buga Viorel si sotia Buga Laura;
-Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
RODICA VLAD
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI