stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 437/27.11.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: „Locuinte colective, Servicii si Comert" strada Armoniei, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. U22007-003427/12.11.2007 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, având număr de înregistrare 08/PV - 17.09.2007;
Potrivit art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, repulicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal: "Locuinte colective, Servicii si Comert" strada Armoniei, Timișoara , având ca beneficiar pe S.C. ARMONIEI RE S.R.L. și S.C. ARMONY 18 INVEST S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 5/2006, realizat de S.C. Atelier CAAD S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de D+P+3E+Penthouse pentru loturile 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, S+P+6E pentru loturile 4, 5, 11, 12 si respectiv S+P+10E+2E Penthouse pentru lotul 3, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. TH2007-002478/07.06.2007, procentul de ocupare al terenului POT max variind intre 40% pentru loturile 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 si 60 % pentru loturile 3, 4, 5, 11 si 12, coeficientul maxim de utilizare al terenului CUT de de 2.7 pentru loturile 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, C.U.T. de 5 pentru loturile 4, 5, 11 si 12 si C.U.T. 8.4 pentru lotul 3, spații verzi pentru funcțiunea propusă, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal: "Locuinte colective, Servicii si Comert" strada Armoniei, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.
Terenurile, în suprafață totală de 42.636mp sunt identificate prin C.F. nr. 128591, nr. cad. 2166/4 în suprafață de 1010 mp, C.F. nr. 143947, nr. cad. 2166/5 în suprafață de 1212 mp, C.F. nr. 128593, nr. cad. 2166/6 în suprafață de 2110 mp, C.F. nr. 4098, nr. cad. 2174/1 în suprafață de 20789 mp, C.F. nr. 13416, nr. cad. 2167, 2168, 2169 având suprafețe de 4129 mp, 598 mp, 398 mp, C.F. nr. 128590, nr. cad. 2166/3/2 în suprafață de 1376 mp, C.F. nr. 128589, nr. cad. 2166/2/2 în suprafață de 1264 mp, C.F. nr. 139654, nr. cad. 2164/2; 2165/2; 2166/2/1; 2165/3; 2166/3/1 în suprafață de 2500 mp în proprietatea firmei S.C. ARMONIEI RE S.R.L. si C.F. nr. 2179, nr. cad. 2164/1, 2165/1, 2166/1, 2166/7 având suprafețe de 513 mp, 994 mp, 4275 mp, 1468 mp, în proprietatea firmei S.C. ARMONY 18 INVEST S.R.L.

Art. 4: Eliberarea autorizatiei de construire se va realiza doar dupa reglementarea juridica a suprafetelor de teren afectate de drumuri.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal: "Locuinte colective, Servicii si Comert" strada Armoniei și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției Dezvoltare;
-Direcției Comunicare;
-Direcției Drumuri și Transporturi;
-Direcției de Mediu;
-Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Beneficiarului S.C. ARMONIEI RE S.R.L. și S.C. ARMONY 18 INVEST S.R.L.;
-Proiectantului S.C. Atelier CAAD S.R.L.,
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI