stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 404/25.10.2005
privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timișoara , pentru luna noiembrie 2005 unui număr de 3736 persoane cu handicap accentuat, grav și asistenții personali ai acestora


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 -17715/14.10.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 18, alin. 1 lit. (j) și art. 19 alin. 1 lit (g), din Legea nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;
Având în vedere Legea nr. 343/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.102/1999;
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1, art. 4 alin. 1 și 2, art. 6 și art. 7 din Normele Metodologice privind modalitatea de acordare a gratuității transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață sau cu metroul și pentru stabilirea cuantumului acestei gratuități pentru persoanele cu handicap accentuat, grav și asistenții personali ai acestora aprobate prin Ordinul nr. 290/609/2003;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 232/24.05.2005 privind majorarea tarifelor la transportul urban de călători și acordării subvenției de 30% din cheltuielile de transport către Regia Autonomă de Transport Timișoara;
Având în vedere prevederile Convenției nr. SC2003- 13836/04.08.2003, prelungită prin Actul adițional nr.1 înregistrat cu nr.SC2004 - 14234/05.08.2004 și Actul adițional nr.2 înregistrat sub nr. SC2005 - 13620/29.07.2005 încheiate între Consiliul Local al Municipiului Timișoara prin reprezentanții săi legali și Regia Autonomă de Transport Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d), (i) și (s) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun, în municipiul Timișoara, pentru luna noiembrie 2005, unui număr de 3736 persoane cu handicap accentuat, grav și asistenții personali ai acestora, conform Listelor Anexă care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele menționate la alin.1 se acordă pe baza anchetelor sociale realizate de către asistentul social din cadrul Serviciului Public pentru Asistență Specială.

Art.2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna noiembrie 2005 eliberate la persoanele menționate la art.1 se suportă din bugetul local, de la Cap. 60.02.47 - Asistență Socială - Subcapitolul - Drepturile asistenților personali pentru copiii și adulții cu handicap (Serviciul Public pentru Asistență Specială), art.20 alin.21.02 - Transport asistați, bolnavi, invalizi și însoțitori și este în valoare estimativă de 112.080 lei .

Art.3: Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate pe luna noiembrie 2005 , pentru persoanele cu handicap accentuat, grav și asistenții personali ai acestora se face pe baza dispoziției primarului, a centralizatorului și a unui exemplar al listelor nominale întocmite de Serviciul Public pentru Asistență Specială, pe fiecare centru de eliberare.

Art.4: Persoanelor cu handicap accentuat, grav și asistenților personali ai acestora cărora le expiră certificatul de încadrare în grad de handicap în cadrul lunii noiembrie 2005 și care fac dovada obținerii unui nou certificat, li se eliberează abonament de transport urban gratuit decontat la valoarea de 30 lei.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Public pentru Asistență Specială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Serviciul Public pentru Asistență Specială;
- Regiei Autonome de Transport Timișoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DUMITRU ȚUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI