stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 396/25.10.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire anexă gospodărească pentru exploatare agricolă și împrejmuire teren", Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22005 - 005132/ 14.10.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teriroriului și urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) și (f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire anexă gospodărească pentru exploatare agricolă și împrejmuire teren", Timișoara conform Proiectului nr.10/7/2005, întocmit de arhitect Radu Grumeza - birou individual de arhitectură, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Construire anexă gospodărească pentru exploatare agricolă și împrejmuire teren", Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.

Art. 2: Terenul studiat este înscris în C.F. nr.137952, nr. topo 1676/1/3, în suprafață de 11.500 mp, fiind proprietatea lui Vereșca Ioan.

Art. 3:Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu și a Regulamentului Local de Urbanism.
Prin documentația prezentă se impune o zonă cu interdicție de construire cu lățimea de 6m necesară lărgirii drumului de exploatare De 1677, când va fi cazul.
La realizarea construcției se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice și va fi respectată zona de interdicție impusă de SC Transelectrica SA prin Avizul nr. 2930/2005 .

Art. 4:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relații Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
-Beneficiarului Vereșca Ioan;
-Proiectantului Arh. Radu Grumeza;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DUMITRU ȚUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI