stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 395/30.10.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Hale producție nepoluantă, depozitare și birouri", Calea Torontalului A 743/3/12 Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U92007-007135/19.10.2007 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Hale producție nepoluantă, depozitare și birouri", Calea Torontalului A 743/3/12 Timișoara, având ca beneficiar pe PÂSDÂRCĂ MARIN, PÎZDÎRCĂ ECATERINA, BOROȘ IOANA-LUDMILA și PÂSDÂRCĂ GIGEL, întocmit conform Proiectului nr. 04/2004, realizat de S.C. MELVIN S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: acces auto in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie TH32004/000201/21.10.2004, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1, spații verzi de 19,90% din suprafața totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Hale producție nepoluantă, depozitare și birouri", Calea Torontalului A 743/3/12 Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 138730 Timișoara, nr. Cadastral A743/3/12/1 în suprafață de 1000 mp, nr. Cadastral A743/3/12/2 în suprafață de 1500 mp nr. Cadastral A743/3/12/3 în suprafață de 2500 mp, fiind proprietatea Pâsdârcă Marin, Pîzdîrcă Ecaterina, Boroș Ioana-Ludmila și Pâsdârcă Gigel.

Art. 4: Autorizația de construire se va emite numai după ce drumurile prevăzute vor dveni domeniu public.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Hale producție nepoluantă, depozitare și birouri", Calea Torontalului A 743/3/12 Timișoara, și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: După aprobarea documentației de urbanism Planului Urbanistic Zonal "Hale producție nepoluantă, depozitare și birouri", Calea Torontalului A 743/3/12 Timișoara terenurile vor fi scoase din circuitul agricol pe cheltuiala beneficiarului, vor fi introduse în intravilanul municipiului Timișoara și vor trece în zona D de impozitare.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției Dezvoltare;
-Direcției Comunicare;
-Direcției de Mediu;
-Direcției Drumuri și Transporturi;
-Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Beneficiarilor Pâsdârcă Marin, Pîzdîrcă Ecaterina, Boroș Ioana-Ludmila și Pâsdârcă Gigel;
-Proiectantului S.C. MELVIN S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI