stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 347/27.09.2005
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 -16060/19.09.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate , protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.5 alin.(4), art.21 lit.(f) și (g) și art.22 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003;
Având în vedere Legea nr.511/2004 privind bugetul de stat pe anul 2005;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d) și art 50 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2005 conform Anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr.297/ 26.07.2005.

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitară, Directia Patrimoniu și Directia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.4. Prezenta hotarare se comunica:
-Prefecturii Judetului Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara ;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Directiei Patrimoniu;
-Directiei Edilitare;
-Directiei de Urbanism;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Administratiei Financiare a Municipiului Timișoara;
-Direcției Generale a Finanțelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judetului Timiș;
-Mass media locale.



Presedinte de sedinta
PAVEL ȚEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI