stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 386/27.10.2009
privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Convenția de subvenționare nr. 194 din 24.11.2008


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 24711/15.10.2009 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 39 din 13.02.2007 privind aprobarea Contractului de Finanțare între Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) și Municipiul Timișoara, privind realizarea proiectului "Reabilitarea prudentă și revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timișoara"- măsuri demonstrative;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 524/16.12.2008 privind aprobarea reabilitării unor clădiri istorice în condițiile contractului de finanțare nr. 81088240/20.12.2006/SC2007-4070/20.02.2007 încheiat între Primăria Municipiului Timișoara și Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) GmbH, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39/13.02.2007 și a Convenției cadru de subvenționare, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 339/29.07.2008;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 339/29.07.2008 privind aprobarea Convenției de subvenționare, pentru acordarea de subvenții în conformitate cu contractul de finanțare nr. 81088240/20.12.2006 / SC2007- 4070/20.02.2007 încheiat între Primăria Municipiului Timișoara și Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) GmbH, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 13.02.2007;
Luând în considerare Adresa din partea Societății Germane pentru Colaborare Tehnică (GTZ) cu nr. de înregistrare CDD2009-000190/13.10.2009;
În baza Legii nr. 230 din7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public;
În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin. (2) lit. b), d) și e), alin. (4) lit. a), alin.(6) lit. a) pct. 10, alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Actul adițional nr. 3 la Convenția de subvenționare nr. 194 din 24.11.2008, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă plata din bugetul local al Municipiului Timișoara a cotei de 30% din valoarea totală necesară pentru instalarea iluminatului arhitectural nocturn a clădirii istorice din str. George Coșbuc nr. 1 din Municipiul Timișoara.

Art. 3: Se aprobă plata din bugetul local al Municipiului Timișoara a valorii totale a consumului de energie electrică necesar iluminatului arhitectural nocturn a clădirii istorice din str. George Coșbuc nr. 1 din Municipiul Timișoara.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare, prin Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timișoara, Direcția Economică și Direcția Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Serviciului Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timișoara;
- Societății Germane pentru Colaborare Tehnică (GTZ) -Timișoara;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI