stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 75/31.03.1998
privind corectarea unei notari eronate din Hotararea Consiliului Local nr.205/18.11.1997 privind concesionarea prin licitatie cu plata taxelor aferente a doua terenuri in Timisoara, pentru construirea a 1500 locuri de cazare in caminestudentestisimodificarea corespunzatoare a acesteia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SCO983250/12.03.1998 al Serviciului Banca de Date Urbana din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert siComisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.205/1997 privind concesionarea prin licitatie cu plata taxelor aferente a doua terenuri in Timisoara, pentru construirea a 1500 locuri de cazare in camine studentesti;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se corecteaza nr. top si suprafata, de la art.1 al Hotararii Consiliului
Local nr.205/1997 in sensul ca , in loc de nr.top.9497 cu suprafata totala de
15 086 mp., se trece nr. top. 9497/1 cu suprafata totala de 11 960 mp., astfel
incat art.1 din Hotararea Consiliului Local nr.205/1997, in urma modificarii va
avea urmatorul continut:

"Art.1: Se aproba concesionarea fara licitatie, cu plata taxelor
aferente, a doua terenuri , in Timisoara, Universitatii de Vest, pentru
construirea a 1500 locuri de cazare in camine studentesti.
Primul teren este situat in vecinatatea Cantinei 4C si a Caminelor
Studentesti 24C si 25C, de la strada Aurelianus, in suprafata de 3835 mp.,
inscris in C.F. nr.1 Timisoara si facand parte din parcela cu nr.top.9497/1 in
suprafata totala de 11960 mp. Pe acest teren se propune a se realiza un camin
studentesc in regim de inaltime maxim P+5E, care sa asigure un numar de 1300
locuri de cazare.
Cel deal doilea teren este situat in Zona Blascovici, pe strada
Cameliei, in suprafata totala de 551,3 mp si este inscris in C.F. nr.2
Timisoara, cu numar top.20819, in suprafata totala de 2835 mp. Pe acest teren
se va realiza un camin studentesc in regim de inaltime maxim P+4E, care va avea
o capacitate de 200 locuri de cazare."

Art.2: Cuaducereala indeplinirea prezenteihotarari se incredinteaza Directia de
Urbanism si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
S.C. IPROTIM S.A. ;
Universitatii de Vest Timisoara;
Serviciului de Carte Funciara de pe langa Judecatoria
Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
NICOLAE DIMINESCU
Contrasemneaza