stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 343/28.09.2010
privind aprobarea Convenției pentru reabilitarea clădirii istorice din Piața Unirii nr. 4, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 21662/10.09.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.158/18.04.2006 privind încheierea unui contract de asociere cu SC URSUS Breweries SA;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 147/25.03.2008 privind aprobarea listei de priorități cu clădirile istorice cărora li se vor restaura fațadele în anul 2008, în baza contractului de asociere nr. 1/20.05.2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și SC URSUS Breweries SA;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 330/29.07.2008 privind aprobarea Convenției pentru realizarea obiectului contractului de asociere nr. 1/20.05.2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și SC Ursus Breweries SA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 158/ 18.04.2006;
În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin.(2) lit. d) și e), alin.(6) lit. a) pct. 10, alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Convenția pentru reabilitarea clădirii istorice din Piața Unirii nr. 4, Timișoara, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Poliția Comunitară;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Proprietarului clădirii istorice din Piața Unirii nr. 4, Timișoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI