stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 401/25.10.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Fabrică nouă de preparare a produselor din carne" Calea Torontalului DN 6 Km 564+600 stg. (Proiect SAPARD), Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22005-005341/14.10.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teriroriului și urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) și (f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Fabrică nouă de preparare a produselor din carne" Calea Torontalului DN 6 Km 564+600 stg. (Proiect SAPARD), Timișoara, conform Proiectului nr.252/2005, întocmit de S.C. "Pro Wasser AT" S.A. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planului Urbanistic de Detaliu "Fabrică nouă de preparare a produselor din carne" Calea Torontalului DN 6 Km 564+600 stg. (Proiect SAPARD), Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General al Municipului Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.

Art. 2: Terenul studiat este înscris în CF nr. 123848 Timișoara, nr. topo 24726-24727 în suprafață de 32800 mp, fiind proprietatea lui Bordea Iosif Alexandru, unic acționar al S.C. AGIL S.R.L. Timișoara.

Art. 3:Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Fabrică nouă de preparare a produselor din carne" Calea Torontalului DN 6 Km 564+600 stg. (Proiect SAPARD), Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.
La realizarea construcției se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara, de Regionala de Căi Ferate Timișoara.

Art. 4:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relații Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
-Beneficiarului S.C. AGIL S.R.L.Timișoara;
-Proiectantului S.C. "PRO WASSER AT" S.A.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DUMITRU ȚUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI