stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 335/28.09.2010
privind ajustarea tarifelor pentru prestarea serviciului de furnizare a apei potabile și de canalizare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010 -021368 /07.09.2010- al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Adresa nr. SC2010-021275/07.09.2010, a S.C. AQUATIM S.A.;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților si Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Acordul de Împrumut B.E.R.D. nr. 14.837/10.12.2003 pentru cofinanțarea programului ISPA;
În baza Avizului nr. 3418997/05.08.2010 emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală privind majorarea prețului apei și tarifului de canalizare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.;
În conformitate cu art.9, alin. 2, lit. d), din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice modificată și completată;
În conformitate cu Ordinul nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare;
În baza Hotărârii nr. 48/30.08.2010 a Consiliului de Administrație al SC AQUATIM SA Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) din Legea nr.215/2001privind administrația publică locală, republicată și modificată;
In temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă ajustarea tarifelor pentru prestarea serviciului de furnizare a apei potabile și de canalizare, aplicarea începând cu facturile emise de la data de 01.10.2010 astfel:


Preț/tarif cu TVA lei/mc preț/tarif fără TVAlei/m
EXISTENT
19% până la 30.06.2010 24% din 01.07.2010 MAJORAT cu TVA 24% EXISTENT MAJORAT
APĂ POTABILĂ 2,28 2,38 2,54 1,92 2,05
CANAL 1,44 1,50 1,60 1,21 1,29


Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Tehnice,
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- SC AQUATIM Timișoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI